Reklamace

V případě, že chcete uplatnit reklamaci, máte na výběr ze dvou způsobů.

  • Reklamaci můžete osobně předat v naší pražské pobočce BestGolf Shop v Praze - Ládví (mapa zde)
  • V případě, že se rozhodnete uplatnit svou reklamaci přepravní společností, prosíme, zašlete zboží na níže uvedenou adresu. Pomůžete tak urychlit vyřízení svého požadavku.

    BestGolf Shop
    U Slovanky 9D
    182 00 Praha 8 – Ládví

Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme společně se zbožím přiložit doklad prokazující koupi zboží (faktura, paragon) a vyplněný reklamační list, který naleznete zde.

Reklamační řád

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) společnosti Bestgolf s.ro., se sídlem Křimovská 384, Praha 8, IČO26123487, DIČ: CZ26123487, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 72178 (dále jen „prodávající“) upravuje některá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě s kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.bestgolf.cz.

2. Ustanovení odchylná od reklamačního řádu je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě (včetně ustanovení obchodních podmínek) mají přednost před ustanoveními reklamačního řádu. Ustanovení reklamačního řádu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

3. Znění reklamačního řádu může prodávající měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stan vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění reklamačního řádu.

4. Reklamační řád se nevztahuje na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

II. PRÁVA Z VAD ZBOŽÍ

1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady zboží upravuje kupní smlouva (včetně obchodních podmínek).

2. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede prodávající i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi zboží vážou, nejsou dotčena.

3. Nebrání-li tomu povaha zboží, lze potvrzení dle čl. II. bodu 2. reklamačního řádu nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.

III. REKLAMACE

1. Práva kupujícího z vadného plnění (včetně případné záruční odpovědnosti) uplatňuje kupující u prodávajícího (dále jen „reklamace“).

2. Je-li však v potvrzení dle čl. II. bodu 2. reklamačního řádu určena k opravě jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.

3. Společně s uplatněním reklamace, která se týká faktické vady zboží, je kupující povinen doručit prodávajícímu také reklamované zboží, nebo v případě, že doručení zboží prodávajícímu není objektivně možné, zajistit prodávajícímu či osobě prodávajícím pověřené přístup ke zboží, nebo na pokyn prodávajícího zboží uschovat. Dopravu reklamovaného zboží prodávajícímu hradí kupující.

4. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo z odpovědnosti za vady zboží reklamační list (reklamaci) uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. O vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího telefonicky nebo na elektronickou adresu uvedenou v uživatelském účtu.

6. Podávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy zboží a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Reklamace zboží kupujícím nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu zboží či plnit jiné závazky vůči prodávajícímu. Ustanovení § 2108 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro vztahy mezi kupujícím a prodávajícím nepoužije.

IV. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ PRO PŘÍPADY, KDY KUPUJÍCÍ NENÍ SPOTŘEBITELEM

1. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se ustanovení čl. II. bodu 2, čl. II. bodu 3, čl. III. bodu 2, čl. III.bodu 4. až čl. III. bodu 6. reklamačního řádu nepoužijí.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Je-li některé ustanovení reklamačního řádu neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

V Praze dne 19.4.2014, Jakub Čepelák jednatel Bestgolf s.r.o.